EĞİTİMLER

01
Risk Yönetimi

Proje Risk Yönetimi
 
Amacı
Başarılı proje yönetimlerinin farkı, proje risklerinin başarı ile yönetilmesinden geçer. Bunun için, organizasyonların belirli zaman çerçeveleri, bütçeleri, kapsam ve kalite gereksinimleri içinde projelerini gerçekleştirirken en iyi risk uygulamalarını barındıran risk yönetim ortamına sahip olmakları gerekir. Projenin fikir aşamasından bitimine kadar risklerin belirlenmesi, değerlendirilip önceliklendirilmesi, yanıt stratejilerinin oluşturularak uygulanması, risklerin ve risk faaliyetlerinin izlenmesi en başta proje yönetiminden sorumlu rollerin sahip olması gereken en önemli proje yönetim becerileri arasındadır.  Proaktif bir risk yönetimi etkinliği kanıtlanmış araç ve teknikleri kullanarak proje sonuçlarını optimize etme imkanı verir.
 
Bu eğitim, proje hedeflerini başarmalarını sağlamak üzere katılımcıları, etkin bir risk yönetim sisteminin süreçleri - risk planlama, belirleme, inceleme, risk yanıtlama ve yanıtları uygulama, ve izleme – bu süreçlerde kullanabilecekleri genel kabul görmüş araç ve teknikler ile tanıştıracaktır. Eğitimin içeriği Proje Yönetim Enstitüsü Proje Yönetimi Bilgi Birikiminde (PMI – PMBOK® Guide 6th Ed. 2017) yearlan standartlar ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.
 
Yöntem
Aktif katılım, konu anlatımı ve uygulamalar ile risk yönetim süreçleri tüm detayları ile ele alınır.
 
Süre: 1 Gün
 
Kazanımlar
Bu eğitimle birlikte, katılımcılar aşağıdaki konularda kazanımlar elde edeceklerdir:

  • Üzerinde çalışılacak projenin riskleri, projenin organizasyonu ve diğer paydaşlar için önemine bağlı olarak bütün proje risk yönetimi faaliyetleri için orantılı bir risk yönetimi çerçevesinin planlanması
  • Proje başarısını olumlu veya olumsuz etkieyebilecek proje riskleri ve proje risk kaynaklarının proje için problem veya krizlere dönüşmeden önce belirlenebilmesi
  • Risklerin olasılık, etki ve diğer özelliklerini dikkate alarak önceliklendirilmesi projenin maliyet, süre, kalite, kapsam gibi temel hedeflerinin başarısını olumlu etkileyecek uygun risk yanıt stratejilerini geliştirilmesi
  • Bütün proje risklerinin gerçekleşme olasılıkları, proje hedeflerine etkileri, birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alındığında proje maliyet ve süre hedeflerinin ne şekilde değişebileceğinin bütün proje süresince öngörülebilmesi
  • Risk süreçleri ve riskle ilgili alınan kararların uygulanmasının takip edilerek risk yönetim etkinliğinin değerlendirilmesi, proje genel risk görünümü ve proje riskleri hakkında güncel bilgiye dayalı kararların verilebilmesi

 
Kimler Katılmalı
Endüstri ve proje tipi sınırlaması olmaksızın proje risk müdürleri, risk sahipleri, proje yöneticileri, proje yönetim ofisi üyeleri, proje sponsorları, fonksiyonel yöneticiler, üst yönetim, proje risk yönetimi ve bu alana ilgi duyan kişiler.
 
Eğitimin İçeriği
Modül 1: Proje Risk Yönetimine Giriş - Kavramlar ve Prensipler
1.     Önemli Risk Terimleri ve Tanımları
2.     Proje Yaşam Döngüsü, Proje Yönetimi ve Risk Yönetiminin Rolü
3.     İyi Risk Yönetimi Uygulamaları
4.     Etkin Proje Risk Yönetimi için Önemli Başarı Fatörleri
5.     Risk Yönetiminde Paydaşlar ve Risk Tavırları
6.     Risk İletişimi
7.     Proje Risk Yönetimi için Sorumluluk, Proje Yöneticisinin Rolü
8.     Proje Risk Yönetiminde Uygunlaştırma ve Ölçeklendirme
9.     Proje Risk Yönetim Süreçlerine Genel Bakış
 
Modül 2: Risk Yönetiminin Planlanması
1.     Risk Yönetiminin Planlanması Sürecinin Gözden Geçirilmesi
2.     Risk Yönetiminin Planlaması Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler: Uzman Görüşü Alma, Paydaş İncelemesi, Toplantılar
3.     Proje Başlatma Belgesinin ve Proje Yönetim Plan Örneklerinin Risk Açısından İncelemesi
4.     Risk Yönetim Planı Örneği İncelemesi
5.     Seçilen Bir Örnek Olay için Örnek Şablon Üzerinde Risk Planı Oluşturma
 
Modül 3: Risklerin Belirlenmesi
1.     Risklerin Belirlenmesi Sürecinin Gözden Geçirilmesi
2.     Risklerin Belirlenmesi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler: Uzman Görüşü, Veri Toplama Teknikleri(Beyin Fırtıınası, Kontrol Listeleri, Görüşmeler), Veri İncelemesi (Kök Neden İncelemesi ve Ishakawa Diyagramı, Varsayımlar ve Kısıtların İncelemesi, SWOT İncelemesi, Döküman İncemesi), Kişilerarası İlişki ve Ekip Becerileri, Başlatma Listeleri, Toplantılar
3.     Risk Meta Lisanı, Risklerin Bildirilmesi, Risk Bilgisine Göre Riskin Ön Değerlendirmesi
4.     Risklerin Kaydı için Bir Risk Kütüğünün Oluşturulması ve Seçilen Örnek Olay Üzerinden Risk Örneklerinin Oluşturularak Risk Kütüğüne İşlenmesi
 
Modül 4: Niteliksel Risk İncelemesinin Yapılması
1.     Niteliksel Risk İncelemesi Sürecinin Gözden Geçirilmesi
2.     Niteliksel Risk İncelemesi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler: Uzman Görüşü, Veri Toplama, Veri İncelemesi (Risk Verisi Kalite Değerlendirmesi, Risk Olasılık ve Etki Değerlendirmesi, Diğer Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi), Kişilerarası ve Ekip Becerileri, Risk Sınıflandırma, Veri Açıklama (Olasılık ve Etki Matrisi Oluşturma, Hiyerarşik Şemalar), Toplantılar
3.     Riskler için Olasılık ve Etki Belirleme, ve Risk Önceliklendirme Alıştırması
4.     Örnek Olay için Belirlenen Risklerin Niteliksel İnceleme Sonuçları ile Risk Kütüğünün Güncellenmesi
 
Modül 5: Niceliksel Risk İncelemesinin Yapılması
1.     Niceliksel Risk İncelemesi Sürecinin Gözden Geçirilmesi
2.     Niceliksel Risk İncelemesi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler: Uzman Görüşü, Veri Toplama, Kişilerarası ve Ekip Becerileri, Belirsizliğin Sunumları, Veri İnceleme (Simülasyon, Duyarlılık İncelemesi, Karar Ağacı İncelemesi, Etki Diyagramları)
3.     Bir Monte Carlo Simülasyon Örneğinin İncelenmesi
4.     Risk Kütüğünün Niceliksel Risk İncelemesi Sonuçları ile Güncellenmesi
 
Modül 6: Risk Yanıtlarının Planlanması
1.     Risk Yanıtlarının Planlanması Sürecinin Gözden Geçirilmesi
2.     Risk Yanıtlarının Planlanması Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler: Uzman Görüşü, Veri Toplama, Kişilerarası ve Ekip Becerileri, Yanıt Stratejileri (Fırsatlar için, Tehditler için, Beklenmedik Durumlar için, Genel Proje Riski için), Veri İncelemesi (Alternatiflerin İncelenmesi, Maliyet-Fayda İncelemesi), Karar Yapma (Çok Kriterli Karar İncelemesi)
3.     Belirlenen Riskler için Yanıt Stratejisi Geliştirme ve Değişiklik Talepleri Alıştırması
4.     Risk Bütçesinin Belirlenmesi ve Yedek Analizi Alıştırması
5.     Risk Kütüğünün Risk Yanıtları Planlama Verisi ile Güncellenmesi
 
Modül 7: Risk Yanıtlarının Uygulanması
1.     Risk Yanıtlarının Uygulanması Sürecinin Gözden Geçirilmesi
2.     Risk Yanıtlarının Uygulanması Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler: Uzman Görüşü, Kişilerarası ve Ekip Becerileri, Proje Yönetimi Bilgi Sistemleri
3.     Risk Kütüğünün Risk Yanıtlarının Uygulanma Sonuçları ile Güncellenmesi
 
Modül 8: Risklerin İzlenmesi
1.        Risklerin İzlenmesi Sürecinin Gözden Geçirilmesi
2.        Risklerin İzlenmesi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler: Veri İncelemesi (Teknik Performans İncelemesi, Yedek İncelemesi), Denetimler, Toplantılar
3.        Süreç İyileştirilmesinin Sürekliliği İçin: Çalışma Performans Bilgisi, Değişiklik Kontrolü, PYP ve Proje Dökümanları (Varsayım Kütüğü, Problem Kütüğü, Öğrenilmiş Dersler Kütüğü, Risk Raporu)
4.        Risk İzleme Sonuçlarına Bağlı olarak Risk Kütüğünün Güncellenmesi